Folkhälsa för en hållbar framtid

Vindkraftverk som symboliserar en hållbar framtidMed folkhälsa menas arbetet som utförs för att höja den generella hälsan hos befolkningen i ett land. Arbetet har därmed som mål att skapa en hållbar framtid både för individen och samhället i stort. De kostnader som staten lägger på folkhälsa beräknas vara lönsamma genom en förhöjd folkhälsa som ger mindre behov av sjukvård, vilket är en mycket stor del av statens kostnader.

Bred eller smalare inriktning

Arbetet inom folkhälsa i Sverige bedrivs både på nationell och bred nivå som på regional nivå med fokusgrupper. Projekten som genomförs har separata mål men det gemensamma målet är att de ska stärka förutsättningarna för en bättre folkhälsa.

En kampanj med målet att få färre att röka kan exempelvis utföras över hela landet. Samtidigt finns det vissa målgrupper där rökning är mer utbredd vilket betyder att kampanjen tydligare kan fokuseras mot dessa. Redan i dagsläget pågår exempelvis en kampanj mot tobak på jobbet med syfte att förbättra folkhälsan.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet

Det är Folkhälsomyndigheten som ansvarar för det allmänna arbetet för folkhälsan i Sverige. Detta på uppdrag av regeringen. Innan de fick detta uppdrag drevs frågorna av både Statens Folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet. Idag ligger allt under samma myndighet vilket alltså betyder att man både har ansvar för folkhälsa och smittskydd.

Mål och arbete

Det grundläggande arbetet är att öka allmänhälsan vilket sker genom ett flertal punkter. Till viss del är det även mätbart så som antalet rökare, hur mycket alkohol som konsumeras eller antalet operationer inom ett visst område. Samtidigt är andra delar betydligt svårare att mäta och mer känslostyrda. Mycket arbete läggs exempelvis på de som ligger i riskzonen för ett alkoholmissbruk, det vill säga de som har ett riskbruk.

En faktor som påverkar vårat mående är exempelvis möjligheten att påverka på vår arbetsplats och i vårat närområde. Här kan undersökningar göras men samtidigt är det svårare att peka på var det brister, vilka åtgärder som behövs ska samt vilket resultat dessa ger.

Folkhälsoarbetet sker alltså på bred nivå och inom flera olika områden. Sammantaget ska arbetet minska den ekonomiska belastning som sjukdomar och olyckor ger för samhället. Samtidigt ger arbetet ett mervärde för befolkningen genom en bättre hälsa. Helt enkelt ett långsiktigt arbete för en hållbar framtid.