Övergripande mål för folkhälsa

Det folkhälsoarbete som utförs i Sverige bygger på 11 övergripande mål. Dessa mål ska ses som vägledning inom allt arbete som genomförs inom arbetet. Generellt handlar det om att skapa förutsättningar för att så stor del av befolkning som möjligt kan lära sig om och förbättra sin allmänna hälsa.

Social omgivning

Man stretchar på gräsmattaDelaktighet – Känslan av att kunna påverka sin egen och sin omgivnings livssituation är grundläggande för den egna hälsan. De som inte anser att de kan påverka situationerna runt omkring sig kommer inte heller att ta de steg som behövs för att få bättre hälsa. Detta varken för sig själv, sin familj eller omgivning.

Ekonomiska samt sociala olika förutsättningar – Finns ekonomisk och social trygghet har människan goda förutsättningar till att ta positiva beslut gällande sin hälsa. Men detsamma gäller tvärtom. Ett grundläggande mål i hälsoarbetet är därmed att skapa bättre förutsättningar på dessa områden. Exempelvis har det presenterats information som visar att hållbara matvanor inte behöver vara dyrare.

Uppväxtvillkor – Eftersom barn- och ungdomsåren väger tungt i en människas uppväxt och framtida liv behövs extra insatser under denna tid. Regeringen anser därmed att detta är en prioriterad grupp gällande både psykisk och fysisk hälsa.

Arbetsliv – Målet är att skapa arbetsvillkor som både gynnar företagens utveckling och arbetstagarnas möjligheter. Med stabila och fungerande arbetsvillkor minskas överlag arbetsrelaterad ohälsa och därmed minskar även kostnaden för samhället för sjukskrivningar m.m.

Produkter och miljö – Ett område som är mycket brett och innefattar en rad olika exponeringssituationer. Kortfattat handlar det om människans fysiska omgivning och den miljö man därmed blir påverkad av. Det kan vara luft och vatten likväl som produkter som produceras och konsumeras. Saker och miljöer som påverkar människan i sin kontext.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård – Hälso- och sjukvården ska inte enbart användas vid sjukdom eller olyckor utan även vara proaktiv för att därmed minska risken för att besök behöver ske. Detta gäller inom de flesta områden.

Smittspridning – Genom att hålla hög kvalité på samhällsskyddet mot smittspridning kan större epidemier och större påfrestningar på sjukvården minskas. Detta sker både på nationell nivå och genom olika internationella samarbeten. Smittspridning är en av de punkter som inte enbart kan ses som en enskild punkt inom nationsgränserna utan något man måste jobba mer internationellt med.

Sexualitet – Målet är att skapa en ”trygg och säker sexualitet”. Det betyder därmed att samhället är fritt från fördomar, tvång och ohälsosam sexualitet.

Fysisk aktivitet – De allra flesta vet att fysisk aktivitet förbättrar hälsan, minskar risken för sjukdomar och både skapar ett psykiskt och fysiskt bättre mående. Men ändå är det en stor del av Sveriges befolkning som rör sig alldeles för lite. Målet inom detta område är därmed att öka den fysiska aktiviteten, i arbetslivet, i skolan och på fritiden.

Vad vi stoppar i oss

Livsmedel – Tillsammans med fysisk aktivitet så väger val av livsmedel mycket tungt för den allmänna hälsan. Genom att välja nyttig mat och delvis anpassad kost utifrån individuella behov skapas förutsättningar för en bättre hälsa. Bland annat kan risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskas betydligt. Många av de folksjukdomar som finns i Sverige skulle kunna minskas i stor omfattning om den fysiska aktiviteten ökade.

Tobak, alkohol och beroende – Beroendeframkallande ämnen och aktiviteter påverkar både den utsatta personen, dess omgivning och samhället i stort. Därmed är målet att minska på användandet av alkohol och tobak samt spel om pengar. Ett viktigt mål är därför att fånga upp riskbrukare av alkohol i ett tidigt stadium. Dessutom ska samhället vara helt fritt från dopning och narkotika.