Familjeekonomi och barns hälsa

Barn tränar löpning på löparbanaBland Folkhälsoinstitutets elva punkter mot en bättre folkhälsa finns ”Ekonomiska och sociala förutsättningar”. Forskning visar nämligen att dessa två faktorer är grundläggande gällande vilka beslut som tas kring den egna hälsan.

Samtidigt anses barn- och ungdomstiden mycket tydligt påverka våra framtida beslut i livet. Barn som växer upp under pressade ekonomiska förutsättningar och socialt mindre gynnade familjesituationer har i regel sämre hälsa vilket även påverkar hälsa och beslut under kommande uppväxt och i vuxen ålder.

Dålig ekonomi försämrar hälsan

År 2006 publicerades en vetenskaplig studie, genomförd på 10-18 åringar, som visade att barn i familjer med mycket pressad ekonomi oftare mådde dåligt än andra barn. De problem som ofta förekom var huvudvärk, koncentrationssvårigheter, magont och sömnproblem.

Även andra faktorer som påverkar

Även om studien påvisade att dålig ekonomi generellt gav sämre hälsa så fanns det flera andra faktorer att ta hänsyn till. Faktorer som gör att studiens resultat inte blir lika entydigt.

Det man påpekat är att orsakerna till den sämre ekonomin inte sällan sitter ihop med andra problem. Det kan exempelvis bero på att föräldrarna inte har jobb vilket därmed påverkar familjen negativt både ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv. I de familjer där någon har en psykisk sjukdom minskas även de ekonomiska förutsättningarna på grund av minskad inkomst. Men det kan i detta fall vara den psykiska sjukdomen som ligger bakom barnens sämre mående.

I större studier i Nordamerika, som tagit hänsyn till flera olika faktorer, visar det sig nämligen att kopplingen mellan ekonomi och hälsa inte är lika uppenbar. Samtidigt är det svårt att applicera den studien på svenska förhållanden då barn som lever med sämre ekonomiska förutsättningar i Nordamerika inte har samma sociala skyddsnät och övriga förutsättningar som i Sverige.

Även om åsikterna går något isär gällande kopplingen mellan ekonomi och hälsa har Folkhälsoinstitutet valt att ha ekonomiska och sociala förutsättningar som en punkt att jobba med för att öka hälsan bland barn och ungdomar. Detta eftersom barns hälsa är en viktig faktor för att förbättra folkhälsan generellt.  En sak som visar sig i flera studier är i alla fall att barn och ungdomar i familjer med sämre ekonomi har sämre hälsa. Om detta beror på ekonomi eller sociala förutsättningar är däremot inte lika lätt att svara på.