Kunskapsplan

För att ett företag ska kunna få alkoholtillstånd (tillstånd att servera alkohol) krävs att man bevisar att det finns en viss kunskap inom företaget inom detta område. Från första januari 2011 krävs därför att ett kunskapsprov har erlagts som bevisar denna kunskapsnivå. Innan godkänt prov har erlagts får inte alkoholservering påbörjas.

Få kunskap genom utbildning

Alkoholservering som har kunskapskravDet finns inte några regler som säger hur personen ska införskaffa sin kunskap inför att ett prov genomförs. Däremot är det vanligt att gå kurser kring vad alkohollagens bestämmelser innebär och hur dessa ska tolkas.

För att dessa kurser ska bli så korrekt utförda som möjligt har Folkhälsomyndigheten tagit fram måldokument som kan användas som vägledning för de som håller i kurserna. Det är därmed en kunskapsplan som ligger till grund för vad utbildarna bör ta upp för att deltagarna sedan ska klara av provet.

En orsak att Folkhälsomyndigheten tog fram denna kunskapsplan var att det material som tidigare funnits inom området inte varit utarbetat för att användas i utbildningssyfte. Material som förklarat alkohollagens bestämmelser har främst varit propositioner, bearbetningar och liknande material.

Enligt Folkhälsomyndighetens hemsida finns alltså generellt ett stort behov av en tydlig kunskapsplan för att därigenom öka möjligheterna för personer inom restaurangbranschen att få det efterlängtade tillståndet som krävs för alkoholservering. Anledningen till att man inför restriktioner för alkoholservering är för att minskad alkoholkonsumtion är en viktig faktor för att kunna förbättra folkhälsan.

Kunskapsplanens olika delar’

Kunskapsplanen är uppdelad i fyra områden:

Alkoholpolitik – Man ska ha kunskap om hur den svenska alkoholpolitiken är uppbygg. Därmed får man bland annat lära sig vilka alkoholpolitiska verktyg som finns för att begränsa och reglera alkoholkonsumtionen. Bland annat finns begränsningar gällande ålder, prisnivå, försäljningsställen samt krav för alkoholtillstånd för restauranger och företag som erbjuder provsmakningar. Dessa regler finns till för att exempelvis fånga upp de som har ett riskbruk och riskerar att falla in i ett missbruk i framtiden.

Tillsyn – Inom detta område lär sig deltagarna om tillsynsmyndigheternas olika roller och funktion. Därmed handlar det även om vilka krav som ställs på de som har alkoholtillstånd gällande exempelvis vilka handlingar man måste ha, hur bokföringen ska ske m.m. Genom att vara väl insatt i hur tillsynen fungerar blir det även lättare för de olika företagen att följa gällande regler.

Mat och utrustning – Det finns en rad kunskapskrav gällande hur kök, serveringslokaler och andra lokaler ska vara utformade för att ett permanent alkoholtillstånd ska kunna ges ut. Grundkravet är alltid att det finns matservering och enligt Folkhälsomyndigheten är det ”allmänna standarden, såväl på maten som på miljön” som är det avgörande om de beviljar tillståndet eller inte. Därmed måste man ha kunskap om vad myndigheten tittar på vid inspektion.

Bestämmelser om servering – Sista kategorin handlar om allmänna regler vid servering och försäljning av alkoholhaltiga drycker. Det gäller då regler kring marknadsföring, försäljning av partier och allmänna regler som tillämpas vid serveringar.