Riskbruksprojektet

Om en person har riskabel alkoholkonsumtion (kallas för riskbruk) finns stora risker att personen har fler sjukskrivningsdagar, en ökad ohälsa samt skapar ökad risk för arbetsplatsolyckor. Sammantaget skapar detta alltså inte bara negativa resultat för personen utan även för dess omgivning. Det kan därmed både skapa stora kostnader för både individen, arbetsplatsen och samhället. Därför är överkonsumtion av alkohol en viktig punkt i de övergripande målen för folkhälsan.

Man med riskbruk av alkoholSamtidigt har flera studier visat att missbruk på arbetsplatsen kan minskas betydligt genom mindre insatser. Många företag genomför regelbundet hälsoundersökningar där vårdpersonal genomför grundläggande hälsoundersökning och personalen får svara på ett antal frågor kring hälsan. Bland dessa frågor finns även frågor kring alkohol, tobak och narkotika. Man kan även erbjuda blodprov samt ger råd, tips och hjälp för behandling av alkoholmissbruk. Att någon personal från hälsovården frågar hur mycket en person dricker kan alltså vara tillräckligt för att man ska inse att hjälp behövs. Men samtidigt krävs det att rätt frågor ställs vilket målet är att utbildning ska lära personalen att ställa.

Även ungdomar kan ha ett riskbruk av alkohol vilket är en av anledningarna till att tonårparlören togs fram, en enkel guide i hur du pratar om alkohol med din tonåring.

Konferenser och utbildningar

Under 2007 fick Riskbruksprojektet 11 miljoner för att sprida kunskapen om metoden som på ett tidigt stadie kan hitta och hjälpa personer som behöver hjälp med alkoholproblem. Pengarna användes delvis till konferenser och utbildningar runt om i Sverige där målgruppen var personer med personalansvar eller de som på annat sätt jobbar med personalfrågor.

Stöd via SOMRA

Ett webbverktyg som även kan ge arbetsgivarna stöd i sitt arbete är SOMRA, en förkortning av Samtalet Om Riskbruk av Alkohol. När projektet fick ekonomiskt stöd avsattes 0,5 miljoner till att utveckla webbverktyget SOMRA. Tanken var att personal inom primärvården och folkhälsovården skulle kunna använda verktyget för att lära sig grunderna i motiverande samtal och hur samtal bör föras för att lättast fånga upp alkoholmissbruk.

Tanken var även att SOMRA skulle användas som löpande arbetsmaterial för att träna på motiverande samtal och detta just mot missbruksproblematiken.