Ett friskare Sverige

Satsningen ”Ett friskare Sverige” anordnades åren 2010, 2011 och 2012 och var en satsning som regeringen tog initiativ till och som sedan genomfördes i samarbete med Statens Folkhälsoinstitut. Kortfattat handlar det om att lyfta upp frågor kring fysisk aktivitet och olika matvanor för att därigenom få fler att reflektera över dessa frågor i sina liv.

Med förbättrad fysisk aktivitet och ett tydligare val gällande nyttigare livsmedel skapas överlag ett ”Friskare Sverige” med färre sjukskrivningar och ett betydligt läge antal personer som får problem med hjärt- och kärlsjukdomar.

Målet med satsningen

Man och kvinna tränar inför ett friskar Sverige 2012Det fanns tre primära syften med detta projekt. För det första handlade det om att öka den generella kunskapsnivån gällande hur fysisk aktivitet och matvanor påverkar det allmänna måendet. När kunskap inte finns kan inte heller människor ta de beslut som är bäst för dem ur ett längre perspektiv. Grunden är därmed att sprida relevant information, exempelvis hur billiga hållbara och hälsosamma matvanor kan vara.

Den andra punkten var att definiera och fokusera på sociala skillnader inom detta område. Forskning visar att vissa grupper i samhället överlag har sämre hälsa än andra grupper. Genom att försöka definiera dessa och lägga extra fokus på dem finns möjligheten att höja ”medelnivån” betydligt gällande hälsa.

Den tredje punkten var lägga fokus på människor som har intellektuell funktionsnedsättning. Det är en grupp som kan behöva ett extra stöd och pedagogisk utbildning för att göra de mer hälsosamma valen i livet.

Medverkande

Man räknade med att ca 3000 personer på ett eller annat sätt medverkande i aktiviteter under den vecka (v.42) som projektet genomfördes. Totalt var det även ca 1000 olika arrangörer som var med och skapade dessa aktiviteter.

Man lyckades även väl i att nå ut till media då en sammanställning visar att ca 800 medieträffar genomfördes.

Utvärdering

Projektet skiljde sig inte speciellt mycket mellan de olika åren. En nyhet för 2012 var däremot att man valde att genomföra en utvärdering av de olika åren. Detta redovisades sedan för regeringen vilket därmed skulle ligga till grund för om satsningen skulle fortsätta eller inte. År 2012 blev däremot det sista året med ”Ett friskare Sverige”. Regeringen valde alltså inte att fortsätta denna hälsosatsning något mer. Satsningen på folkhälsan är dock ett fortsatt projekt som troligen kommer ta flera former under åren framöver.